Hộp nguồn

sản phẩm Chi tiết kỹ thuật
ADSV1230-A 12V-30W chống nước
ADSV0530-A 5V-30W chống nước
ADSV2430-A 24V-30W chống nước
ADSV1260-A 12V-60W chống nước
ADSV0560-A 5V-60W chống nước
ADSV2460-A 24V-60W chống nước
ADSV12150-A 12V-150W chống nước
ADSV05150-A 5V-150W chống nước
ADSV24150-A 24V-150W chống nước
ADSV1235 12V-35W không chống nước
ADSV0535 5V-35W không chống nước
ADSV2435 24V-35W không chống nước
ADSV1260 12V-60W không chống nước
ADSV0560 5V-60W không chống nước
ADSV2460 24V-60W không chống nước
ADSV12100 12V-100W không chống nước
ADSV05100 5V-100w không chống nước
ADSV24100 24V-100W không chống nước
ADSV12200 12V-200W không chống nước
ADSV05200 5V-200W không chống nước
ADSV24200 24V-200W không chống nước
ADSV12250 12V-250W không chống nước
ADSV05250 5V-250W không chống nước
ADSV24250 24V-250W không chống nước
ADSV12300 12V-300W không chống nước
ADSV05300 5V-300W không chống nước
ADSV24300 24V-300W không chống nước
ADSV12350 12V-350W không chống nước
ADSV24350 24V-350W không chống nước
ADSV12400 12V-400W không chống nước
ADSV24400 24V-400W không chống nước